فصــل دیــدار

م . امید

چار فصلت بی کدورت، چون حباب آبی روشن

خنده ات زنجیره ی زرّین، صراحی وار

چهره ات انگاره ی شادی، چنان لبخند پیمانه

تیک تاک ساعتت ناقوس شادی های شب هنگام

جدول تقویم، فهرست سعادت های روزانه

مثل برگ یاس، عطر آگین و روشن باد

رازهای هستی ات در چشم

این چنین باد، این چنین تر باد، ای راز نجابت، ای نجیبانه

دور باد اندیشه ی بیهودگی از خاطرت، جاوید

بر دلت مکتوم باد، اسرار بدبختانه، چون آلام فرزانه

ز آن همه چون و چراهایی که بارانی ست زهر آلود

روح آرام تو ایمن باد، وز غفلت به جوشن باد

بر تو خوش ایّام...

آشیان ات لانه ی مرغ سعادت باد...

عیش ات گلزار و گل خانه...
+